ALGEMENE VOORWAARDEN ADDMODUM

 

 1. Toepassingsgebied
  • Deze algemene voorwaarden maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een integraal deel uit van en zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van elke tussen Addmodum en de Klant gesloten Overeenkomst, m.i.v. alle offertes, Diensten en facturen van Addmodum.
  • Behoudens bewijs van het tegendeel, houdt elke verrichting, bestelling of aanvaarding de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat uitsluitend de algemene en (eventuele) bijzondere voorwaarden van Addmodum van toepassing zijn en dat de (eventuele) eigen algemene voorwaarden volledig uitgesloten worden, dan wel dat de algemene en (eventuele) bijzondere voorwaarden van Addmodum voorrang hebben.
  • Hetgeen uitdrukkelijk in de tussen Addmodum en de Klant gesloten Overeenkomst gestipuleerd werd, alsook de (eventuele) bijzondere voorwaarden van Addmodum hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze algemene voorwaarden.
  • De Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of de voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop Addmodum een beroep doet (al dan niet in onderaanneming).
  • Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van ondernemingen (i.d.z.v. artikel I.1.1° Wetboek Economisch Recht).
  • Addmodum behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden steeds te wijzigen mits het voorafgaand akkoord van de Klant (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de Overeenkomst). Elke Overeenkomst is onderworpen aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

 

 1. Definities

 

Artikel:

een artikel uit deze algemene voorwaarden.

 

AVG:

 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

 

Diensten:

 

de door Addmodum aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten en/of werken met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbieden van administratieve ondersteuning, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

 

Intellectuele Eigendomsrechten:

 

alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.

 

Klant:

 

elke onderneming die een Overeenkomst met Addmodum sluit en/of een beroep doet op de Diensten van Addmodum, zowel voor zichzelf als voor derden.

 

Addmodum:

Addmodum BV, vennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Torenstraat 59, 2243 Zandhoven (België)

Ondernemingsnummer (btw): (BE)0765.729.084

Telefoonnummer: 03/375.60.30 (bereikbaar op Werkdagen)

Algemeen e-mailadres: info@addmodum.be

 

Overeenkomst:

 

de tussen Addmodum en de Klant afgesloten (raam)overeenkomst(en) in verband met de Diensten van Addmodum, met inbegrip van huidige algemene voorwaarden.

 

Overmacht:

 

omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Addmodum redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt en die niet aan Addmodum toerekenbaar zijn, zelfs indien dit voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, zoals, doch niet beperkt tot uitval van internetverbindingen of elektronische communicatienetwerken, problemen met of storingen of defecten in hardware of software, problemen met de cloud, defect van machines, apparatuur of hardware, natuurramp, oorlog, epidemie en pandemie, tekort aan arbeidskrachten, sabotage, vorst, brand, ontploffing, blokkades, staking, lock-out, overheids- en administratieve beslissingen, materiaalschaarste, gerechtelijke uitspraken of bevelen, verstoring van externe informatietechnologie, telecommunicatie, stroomvoorziening en andere systemen of netwerken.

 

een / de Partij / Partijen:

 

de aanduiding voor, al naargelang het geval, Addmodum of de Klant, dan wel Addmodum en de Klant.

 

Website:

 

de website beschikbaar op https://addmodum.be/ uitgebaat door Addmodum.

 

Werkdagen:

 

dit zijn alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen, van 8u00 tot 17u00 (op vrijdagen van 8u00 tot 16u00).

 

 1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
  • Addmodum bezorgt de Klant op elektronische wijze een offerte voor de door de Klant gevraagde Diensten. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de Klant aangeleverde informatie. Indien nadien blijkt dat deze informatie foutief of onvolledig was, kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van de offerte of de Overeenkomst (zoals de aanpassing van de prijs).
  • Invoerfouten kunnen per e-mail aan Addmodum gemeld worden. Door de offerte overeenkomstig Artikel 4 te aanvaarden, bevestigt de Klant dat de offerte van Addmodum vrij is van materiële vergissingen.
  • De offertes van Addmodum zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter informatief, niet‑bindend en geldig voor een periode van één (1) maand na dagtekening van de offerte.
  • Een bindende Overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat Addmodum een door de Klant gedateerde en ondertekende offerte ontvangt en de daarbij gestelde voorwaarden voldaan zijn (bijvoorbeeld de offerte elektronisch handtekenen). Offertes kunnen slechts voorbehoudloos en zonder afwijking door de Klant worden aanvaard. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien Addmodum deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft.
  • De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door de offerte van Addmodum te aanvaarden, bevestigt dat de Klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.
  • Addmodum archiveert de afgesloten Overeenkomsten elektronisch.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  • De Diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, de factuur of de Overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de verbintenissen van Addmodum inspanningsverbintenissen.
  • De door Addmodum geleverde Diensten beperken zich tot de dagelijkse opvolging en invoering van de administratie van de Klant. Addmodum is geenszins een boekhoud- of accountancy kantoor. Addmodum staat o.a. niet in voor enige, al dan niet door de wet opgelegde, aangifte (btw, belasting, RSZ, etc). De Klant zal Addmodum integraal vrijwaren en schadeloos stellen indien Addmodum door enige derde aangesproken wordt wegens het beweerd voeren van boekhoudkundige diensten.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, besteedt Addmodum 4 uur per week aan de administratie van de Klant. In gezamenlijk overleg zullen Addmodum en de Klant bepalen op welk vast tijdstip van de week Addmodum haar Diensten aan de Klant zal aanbieden en waar Addmodum haar Diensten aanbiedt (op afstand of, onverminderd Artikel 4, op een door de Klant aangeduide plaats).
  • Addmodum voert de Diensten uit op Werkdagen. Diensten geleverd buiten of na de Werkdagen geven recht op een bijkomende vergoeding aan de tarieven zoals vastgesteld in de Overeenkomst of, bij ontstentenis daaraan, volgens de op het moment van de uitvoering van kracht zijnde prijzen van Addmodum.
  • Addmodum zal de Klant een gepersonaliseerd e-mailadres bezorgen waarop de Klant Addmodum kan contacteren. Addmodum kijkt dit gepersonaliseerd e-mailadres minstens eenmaal per week na (op het zoals in Artikel 3 bepaalde tijdstip). Indien de Klant een snellere behandeling wenst, dient hij, onverminderd Artikel 6.5, het onderwerp van zijn e‑mailbericht aan te vangen met het woord “URGENT” en, indien mogelijk, zijn e-mail aan te duiden met “hoge urgentie” (het rode uitroepteken). Deze e-mail dient verzonden te worden aan het gepersonaliseerd e-mailadres van de Klant en met het e-mailadres van de betrokken dossierbeheerder in cc. In voorkomend geval zal Addmodum dit bericht behandelen uiterlijk de Werkdag volgend op de Werkdag waarop zij dit e-mailbericht ontvangen heeft.
  • De Klant hanteert in zijn communicatie met Addmodum (vragen, verzoeken, klachten, etc.) uitsluitend het door Addmodum aangeboden gepersonaliseerd e-mailadres. Addmodum is niet verantwoordelijk voor en beantwoordt geen communicatie die verzonden wordt naar een ander e-mailadres dan het gepersonaliseerd e-mailadres van de Klant.
  • Addmodum kan naar eigen keuze en voor rekening van de Klant rechtstreeks contact opnemen met andere door de Klant aangestelde derden teneinde de goede dienstverlening van Addmodum te verzekeren (o.a. een boekhouder, het sociaal secretariaat, een makelaar, etc.). De Klant zal Addmodum op eerste verzoek de contactgegevens van deze derden bezorgen, bij ontstentenis waaraan Addmodum niet verantwoordelijk is voor enige hieruit voortvloeiende schade of vertraging in haar dienstverlening.
  • De Klant bezorgt op eerste verzoek aan mevr. Annelies Van Orshoven de gebruikersnaam en het wachtwoord van de websites waartoe Addmodum toegang moet hebben voor de verlening van de Diensten. Bij gebreke hieraan aanvaardt de Klant dat Addmodum de Diensten niet kan leveren, zonder dat dit de klant recht geeft op enige vergoeding of terugbetaling. Het is de Klant niet toegestaan enige gebruikersnaam en/of wachtwoord te geven aan iemand anders dan mevr. Annelies Van Orshoven. De Klant aanvaardt dat Addmodum de gebruikersnamen en wachtwoorden opslaat via LastPass (klik hier voor meer informatie) en bevestigt dat dit een afdoende bescherming inhoudt.
  • Addmodum heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers, partners of dienstverleners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gebracht.
  • Addmodum is gerechtigd de Overeenkomst zo nodig in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen aan de Klant.
  • De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen. De Klant is gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoedingen of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen steeds en integraal ten laste van de Klant.
  • De Klant is ertoe gehouden gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst te beschikken over een voldoende adequate en recente soft- en hardware (o.a. besturingsprogramma’s) enerzijds en een voldoende adequate en recente antivirus-, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen, netwerken en internetverbindingen anderzijds. Bij ontstentenis hieraan erkent de Klant dat de Diensten van Addmodum verstoord kunnen worden, zonder dat Addmodum hiervoor enige vergoeding verschuldigd is ten aanzien van de Klant.
  • De Klant garandeert dat Addmodum al haar taken tijdig, ten volle en op redelijke wijze kan uitvoeren en zal Addmodum alle informatie bezorgen, alsook de nodige medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken. Indien Addmodum door toedoen van de Klant haar Diensten niet kan aanbieden (bvb. omdat de Klant Addmodum geen opdrachten geeft of nalaat de noodzakelijke documentatie te overhandigen), laat zulks de betalingsverplichting van de Klant onverlet. Indien de Diensten uitgevoerd moeten worden op een door de Klant aangewezen locatie, zal de Klant kosteloos zorg dragen voor alle nodige infrastructuur (o.a. internet en telefonie) en beschikbaarheid van middelen (o.a. bijstand van personeel) om de Diensten uit te voeren. Elke vertraging veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) of (hard- en/of software)infrastructuur door de Klant of derden, valt buiten de verantwoordelijkheid van Addmodum. Addmodum is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zouden lijden.
  • Ontbrekende of foutieve informatie bezorgd door (aangestelden van) de Klant en/of ontbrekende aanbetalingen kunnen aanleiding geven tot een latere start van de Diensten van Addmodum.
  • De Klant garandeert de bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden te doen respecteren door zijn aangestelden, lasthebbers en/of andere derden.

 

 1. Klachten
  • Elke klacht over de Diensten van Addmodum m.b.t. de uitvoering van de Overeenkomst moeten op straffe van verval gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging geschieden uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen na de uitvoering. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de Klant tegen Addmodum omtrent de geleverde Diensten en gelden zij als aanvaard.
  • Voor verborgen gebreken kan Addmodum op straffe van verval maar aangesproken worden indien de klacht uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging aan Addmodum wordt gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht. Het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na zes (6) maanden na de uitvoering van de betrokken Diensten.
  • Een klacht zoals bedoeld in de Artikelen 1 en 5.2 schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, noch verleent het de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden of om een schadevergoeding te eisen.

 

 1. Prijzen, facturatie en betaling
  • Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen bepaald in de Overeenkomst. Alle door Addmodum gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, die integraal ten laste van de Klant zijn.
  • Alle wijzigingen op vraag van de Klant (of van zijn aangestelden) vallen integraal ten laste van de Klant en worden afzonderlijk gefactureerd aan de tarieven zoals vastgesteld in de Overeenkomst of, bij ontstentenis daaraan, volgens de op het moment van de uitvoering van kracht zijnde prijzen van Addmodum.
  • De Klant is bij aanvang van de Diensten een éénmalige vergoeding verschuldigd aan Addmodum t.b.v. EUR 350,-.
  • Indien Addmodum haar Diensten aanbiedt vanuit haar eigen kantoor, dan is de Klant hiervoor een maandelijkse vergoeding van EUR 60,- verschuldigd.

Indien Addmodum haar Diensten aanbiedt op een door de Klant aangewezen locatie, dan is de Klant hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd:

 • van EUR 0,50 per gereden kilometer (heen en terug, te rekenen vanaf en tot de maatschappelijke zetel van Addmodum), en
 • van EUR 55,- per uur voor de duurtijd van de verplaatsing vanaf en tot de maatschappelijke zetel van Addmodum, vanaf de 21ste minuut van de verplaatsing.
  • Indien de Klant een snellere reactie wenst zoals bepaald in Artikel 4 zal hij hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn aan Addmodum van EUR 95,- per begonnen uur.
  • Ingeval de leveranciers van Addmodum hun prijzen t.o.v. Addmodum verhogen of ingeval van een wijziging van het wetgevend kader (bijvoorbeeld de verhoging of oplegging van een taks of heffing), heeft Addmodum het recht om deze prijsverhoging onverkort door te rekenen aan de Klant.
  • Prijzen kunnen steeds in onderling akkoord worden gewijzigd (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de Overeenkomst of de betaling van de facturatie).
  • Addmodum heeft het recht om de prijs jaarlijks ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van Addmodum kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule:

p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c]

p = de herziene prijs,

P = de prijs zoals initieel vastgesteld,

S=het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria),

S°=het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van deze overeenkomst (index Agoria),

M=het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria) en

M°=het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van deze overeenkomst (index Agoria).

In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hierna opgegeven vaste waarden: a=0,25; b=0,55; c=0,20.

 • Addmodum bezorgt de facturen elektronisch via het door de Klant aangegeven e-mailadres.
 • Een factuur kan maar geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van tien (10) Werkdagen na de verzending ervan middels een aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging gemotiveerd schrijven. Iedere factuur die niet op voormelde wijze geprotesteerd werd, is onherroepelijk aanvaard.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureert Addmodum haar Diensten bij aanvang van de betrokken periode. Zo zal Addmodum in het begin van iedere maand een factuur uitstellen houdende enerzijds de forfaitaire vergoeding van de Diensten voor de komende maand en anderzijds de afrekening van de kosten die niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen zijn van de afgelopen maand.
 • De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
 • Bij ontstentenis aan integrale en tijdige betaling, heeft Addmodum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht (i) op nalatigheidsinteresten gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, (ii) alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100,- (onverminderd het recht van Addmodum om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade).
 • Bij ontstentenis aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
 • Alle betalingen door de Klant worden eerst toegerekend op de interesten, schadevergoeding en eventuele kosten, en pas daarna op de hoofdsom van de langst vervallen factu(u)r(en).
 • Addmodum heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan Addmodum verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Addmodum, is compensatie door de Klant niet toegestaan.
 • Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst hen verplicht.

 

 1. Duur van de Overeenkomst
  • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde duur van één (1) jaar waarbij de Overeenkomst automatisch en van rechtswege telkens opeenvolgend verlengd wordt voor een (nieuwe) termijn van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen uiterlijk drie (3) maanden voor deze verlenging de Overeenkomst heeft opgezegd per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij. De kennisgeving van de opzegging geschiedt steeds per aangetekende brief waarin het begin en het einde van de opzeggingstermijn wordt aangegeven.
  • Indien de Klant de Overeenkomst in strijd met Artikel 1 beëindigt, is de Klant Addmodum een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de resterende duur van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Addmodum om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten onverlet.
  • Bij de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Addmodum na integrale betaling van haar slotfactuur alle gegevens van de Klant in haar bezit digitaal aan de Klant overmaken (bijvoorbeeld via WeTransfer) of via een duurzame gegevensdrager aan de Klant bezorgen (tegen vergoeding). De Klant erkent en aanvaardt dat Addmodum, zodra zij de gegevens aan de Klant overgemaakt heeft, aansluitend alle gegevens van de Klant onherroepelijk verwijdert.

 

 1. Wanprestaties en beëindiging van de Overeenkomst
  • Addmodum is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, haar verplichtingen op te schorten of te beperken indien de Klant tekortkomt aan een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden (zoals, doch niet beperkt tot laattijdige betaling van de facturatie). Addmodum brengt de Klant schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Addmodum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die de Klant hierdoor zou lijden
  • De Klant blijft tijdens de volledige periode van opschorting verplicht om de (volledige) prijs, alsook alle bijkomende kosten te betalen.
  • In geval van een tekortkoming door de Klant aan een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden, kan Addmodum bovendien de Overeenkomst lastens de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven en mits de toekenning van een remediëringstermijn van vijftien (15) Werkdagen.
  • Addmodum heeft het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant, wanneer het duidelijk is dat de Klant, na te zijn aangemaand om binnen een termijn van 15 dagen voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, zijn verbintenissen niet zal nakomen en dat de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor Addmodum.
  • Indien Addmodum de Overeenkomst lastens de Klant buitengerechtelijk ontbindt overeenkomstig Artikel 3 of Artikel 8.4, is de Klant Addmodum een schadevergoeding verschuldigd zoals bepaald in Artikel 7.2, onverminderd het recht van Addmodum op vergoeding van de geleverde Diensten.
  • Addmodum heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden indien de Klant failliet verklaard wordt, zijn activiteiten stopzet of vereffend wordt. In voorkomend geval worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Addmodum is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar bedrog, de opzettelijke of daarmee gelijk te stellen zware fout van haarzelf of van haar aangestelden of de schade die het gevolg is van het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen van de Overeenkomst.
  • Addmodum is niet aansprakelijk voor:
 • indirecte en gevolgschade zoals doch niet beperkt tot economische schade (o.a. winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van algemene kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden, etc. of enige andere vorm van economische schade), immateriële schade (o.a. reputatieschade) en schade aan andere producten;
 • (de schade die het gevolg is van) Overmacht, noch voor schade veroorzaakt door toeval, een externe oorzaak;
 • handelingen of nalatigheden van de Klant, zijn aangestelden en/of derden (o.a. door onjuiste of onvolledige informatie van de Klant of doordat de Klant een van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden niet naleeft);
 • gebeurlijke ongevallen;
 • misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel;
 • schade, verlies of diefstal van de producten of materialen die haar door de Klant worden toevertrouwd, zoals doch niet beperkt tot verlies van gegevens (o.a. door problemen in de cloud).
  • Enkel de Klant is aansprakelijk voor de doeleinden waarvoor hij de Diensten van Addmodum aanwendt, alsook voor enige, al dan niet uit de wet voortvloeiende (aangifte)verplichting (o.a. financiële en fiscale verplichtingen).
  • In ieder geval dient de Klant binnen de tien (10) Werkdagen na vaststelling van eventuele schade Addmodum aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van het schadeverwekkende feit, bij gebreke waaraan de klacht niet wordt aanvaard en de Klant geacht wordt afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Addmodum.
  • Bij schending van enige op hem rustende verplichting onder de overeenkomst of onder deze algemene voorwaarden zal de Klant Addmodum integraal vergoeden voor alle schade die Addmodum leidt. De Klant vrijwaart Addmodum tevens voor iedere schadeaanspraak van derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst (d.i. integrale schadeloosstelling van Addmodum voor alle kosten, schaden en renten die voor Addmodum mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van door derden ingestelde (rechts‑)vorderingen).
  • Addmodum kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.
  • Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Addmodum, ongeacht de omvang van de schade en de soort tekortkoming, steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar werd uitbetaald of, bij ontstentenis daaraan, het bedrag gelijk aan de door de Klant aan Addmodum betaalde vergoeding gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de klacht is gebaseerd.

 

 1. Overmacht
  • De prestaties van Addmodum worden in geval van Overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk opgeschort voor de volledige duur ervan, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft. In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de opschorting.
  • Indien de Overmacht langer duurt dan drie (3) maanden zullen de Partijen te goeder trouw de Overeenkomst heronderhandelen. Indien de heronderhandeling vruchteloos dan wel zinloos blijken te zijn, heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen. In voorkomend geval vergoedt de Klant Addmodum voor de reeds geleverde Diensten.

 

 1. Niet-concurrentie en niet-afwerving
  • De Klant verbindt zich ertoe tijdens de duurtijd van de Overeenkomst, alsook gedurende een periode van zes (6) maanden na het einde van de Overeenkomst (om welke reden dan ook), in België, zelfstandig of in samenwerking met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen (in de breedste zin van het woord) aan activiteiten die concurrerend zijn met de activiteiten van Addmodum.

Bij overtreding van dit Artikel 11.1 is de Klant gehouden tot betaling aan Addmodum van een forfaitaire schadevergoeding van EUR 750,- per inbreuk, onverminderd het recht van Addmodum om een hogere schadevergoeding te eisen voor het geval de schade groter zou zijn. Partijen erkennen dat deze forfaitaire schadevergoeding de redelijke voorzienbare schade dekt van Addmodum in geval van overtreding en derhalve redelijk is.

 • De Klant verbindt zich ertoe tijdens de duurtijd van de Overeenkomst, alsook gedurende een periode van zes (6) maanden na het einde van de Overeenkomst (om welke reden dan ook), noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, personeelsleden en zelfstandige medewerkers (al dan niet handelend als eenmanszaak dan wel via een vennootschap) van Addmodum te benaderen teneinde hen in dienst te nemen, door derden te laten in dienst nemen en/of met hen samen te werken.

Bij overtreding van dit Artikel 11.2 is de Klant gehouden tot betaling aan Addmodum van een forfaitaire schadevergoeding van 1 jaar brutoloon van het afgeworven personeelslid resp. 1 jaar vergoeding van de zelfstandige medewerker, onverminderd het recht van Addmodum om een hogere schadevergoeding te eisen voor het geval de schade groter zou zijn. Partijen erkennen dat deze forfaitaire schadevergoeding de redelijke voorzienbare schade dekt van Addmodum in geval van overtreding en derhalve redelijk is.

 • De Klant verbindt zich ertoe tijdens de duurtijd van de Overeenkomst, alsook gedurende een periode van zes (6) maanden na het einde van de Overeenkomst (om welke reden dan ook), noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, de klanten en andere contractpartijen van Addmodum te benaderen teneinde hen af te werven, hun overeenkomst met Addmodum te beëindigen en/of de voorwaarden van hun overeenkomst met Addmodum op voor Addmodum nadelige wijze te wijzigen.

Bij overtreding van dit Artikel 11.3 is de Klant gehouden tot betaling aan Addmodum van een forfaitaire schadevergoeding van EUR 2.500,- per inbreuk, onverminderd het recht van Addmodum om een hogere schadevergoeding te eisen voor het geval de schade groter zou zijn. Partijen erkennen dat deze forfaitaire schadevergoeding de redelijke voorzienbare schade dekt van Addmodum in geval van overtreding en derhalve redelijk is.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, verbetering, wijziging, technologie, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, (waarde)strategie, software(tool) of computerprogramma, embedded software, firmware, applicatie, onderdelen van software, softwarecode (doelcode en broncode), voorbereidend materiaal, add-on(s), extensie, functionaliteit, functie, Dienst, update, data, bewerking, interface, tekening, schets, plan, ontwerp, vormgeving, teken, logo, branding, grafische elementen, look & feel, marketingmateriaal, websites, tekst(en), video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), foto’s, enige andere content of informatie dan wel eender welke intellectuele prestatie van Addmodum of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit van Addmodum, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook, tot stand gebracht en/of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst, behoren tot de exclusieve eigendom van Addmodum.
  • Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht of licentie van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
  • Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Addmodum of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.
  • De Klant garandeert dat hij gerechtigd is de software, diensten en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de Diensten, te gebruiken of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de Klant Addmodum integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.
  • Voor de volledige duur van de Overeenkomst verleent de Klant aan Addmodum een niet-exclusieve en kosteloze licentie tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant. Addmodum is gerechtigd de naam en/of logo’s van de Klant voor promotionele doeleinden te gebruiken op haar website.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • Addmodum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. Zij treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de AVG. Zij treft o.m. ook alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die via de Diensten worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door Addmodum is haar privacy policy van toepassing die kan worden geraadpleegd op https://addmodum.be/privacy/. Indien en voor zover Addmodum t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van het Addendum inzake gegevensverwerking gevoegd bij de Overeenkomst van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG.
  • In ieder geval zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en hiertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen. De Klant vrijwaart Addmodum integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.
  • Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Klant de cookie policy van Addmodum raadplegen: https://addmodum.be/privacy/.

 

 1. Varia
  • De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Addmodum. Addmodum daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door Addmodum, waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.
  • De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen. De rechter heeft de bevoegdheid om de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zodanig aan te passen dat deze geldig en afdwingbaar wordt en tegelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.
  • Op geen enkele wijze kan enig doen of nalaten van Addmodum of enige bepaling in de Overeenkomst worden beschouwd als een afstand van recht ten nadele van Addmodum.

 

 1. Geschillen
  • Alle Overeenkomsten tussen Addmodum en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.
  • Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Addmodum zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Addmodum en de Klant, onverminderd het recht van Addmodum om een procedure te initiëren voor iedere rechtbank bevoegd op basis van de maatschappelijke zetel van de Klant.
×

Hoe kunnen we jou ontzorgen?

× Hoe kunnen we jou ontzorgen?